Menu
Home Page

Clwb Ffrangeg / French Club

Mae Le Club Francais yn cyfarfod bob wythnos yn ystod amser cinio am hanner awr. Mae plant o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn dysgu Ffrangeg mewn amgylchedd hwyliog a hamddenol, yn cydio yn yr iaith trwy gemau, caneuon, straeon, chwarae rôl ac actio. Maent yn cwmpasu ychydig o bynciau gwahanol bob tymor, ond gall plant ymuno ar unrhyw adeg.

Trwy ddod yn aelod o Le Club Francais, bydd eich plentyn yn derbyn CD / Llyfr o Ganeuon gyda dros 50 o ganeuon, llawlyfr gyda gweithgareddau, gemau a sticeri lliwgar sy'n gysylltiedig â phob pwnc i nodi eu cynnydd ar eu siart sticeri. Cant hefyd dystysgrifau ar ddiwedd pob dymor. Ond yn bwysicaf oll, cant fynediad i wobrau rhyngweithiol sydd ar wefan Babelzone i ymarfer Ffrangeg yn y cartref.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, cysylltwch â Anne-Claire Thomas drwy e-bost acthomas.lcf@gmail.com neu drwy neges destun 07828007265. Gallwch hefyd ymweld a'r wefan isod.
Le club Francais meets every week in the lunchtime break for half an hour. Children from reception to year 6 are in four groups learning French in a fun and relaxed environment, picking up the language through games, songs, stories, role play and acting. They cover a few different topics every term but children can join at any time.

By becoming members of Le Club Francais, your children receive a CD/songbook of over 50 songs, a handbook with activities, pictionaries and games, colorful stickers related to each topic to mark their progress on their sticker chart, certificates at the end of each term and a chance to get the "member of the Month" certificate or "Star of the Club" in the term. But most importantly, they get access for the school year to our interactive award winning website Babelzone to practice French (and incidentally spanish in included) at home.

Places are limited, please contact Anne-Claire Thomas by email acthomas.lcf@gmail.com or by text 07828007265. You can also visit my Website below.
 
Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top