Menu
Home Page

3C

Croeso nôl / Welcome back

PWYSIG! / IMPORTANT!

Trefniadau addysg gartref / Home education arrangements

 

Yn ystod yr amser heriol yma, mi fydd yr ysgol yn darparu gweithgareddau i'r plant eu gwblhau adref. Pwrpas y gweithgareddau yw i adeiladu ar ddysgu priodol eich plentyn ac i adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o weithgareddau hwylus. Mi fydd y gweithgareddau yn cael eu diweddaru yn wythnosol ar Ddydd Llun drwy wefan yr ysgol yn ychwanegol i'r gweithgareddau a welwyd isod. Mae croeso i chi gwblhau'r gweithgareddau yn y llyfr cyswllt sydd wedi ei ddanfon adref gyda'ch plentyn neu gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael gyda'i cyfrifon HWB. Yn ogystal a'r gweithgareddau mae'r ysgol wedi darparu llyfrau darllen i bob plentyn. Does dim gorfodaeth i gwblhau'r tasgau ond awgrymir yn gryf fod addysg eich plentyn yn parhau. Os am gymorth yn ystod yr amser heriol yma, rwy'n hapus i dderbyn cwestiynau neu ymholiadau synhwyrol a chwrtais drwy'r e-bost cyswllt OwenG88@hwbcymru.net. Fe fyddaf yn ceisio ymateb cyn gynted a phosib ond cofiwch fod hon yn gyfnod prysur i bawb. 

Yn ddiffuant,

Mr Owen.

 

During this challenging time, the school will provide activities for the children to complete at home. The purpose of the activities is to build on your child's previous learning and to build on skills and knowledge in a range of accessible activities. Activities will be updated weekly on Mondays via the school website in addition to the activities found below. You are welcome to complete the activities in the contact book that has been delivered home with your child or using the programmes available with their HWB accounts. In addition to the activities the school has provided reading books for each child. There is no compulsion to complete the tasks but it is strongly suggested that your child's education continues. If you require help during this challenging time, I am happy to accept sensible and courteous questions or queries via the contact e-mail OwenG88@hwbcymru.net. I will try to respond as soon as possible but remember that this is a busy time for everyone. 

Yours sincerely,

Mr Owen.

Rhannu eich gwaith gydag athrawon

This is "Rhannu eich gwaith gydag athrawon" by Helen Davies on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Sharing your work with teachers

This is "Sharing your work with teachers" by Helen Davies on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Beth oeddech chi wedi eu fwynhau am ddychwelyd yn ôl i’r Ysgol? Ceisiwch feddwl am 3 peth er mwyn rhannu gyda’ch ffrindiau. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to discuss with your friends what you enjoyed about returning to school? Try and think of 3 things to share with your friends. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi drafod gyda’ch ffrindiau beth sydd yn gwneud ffrind da? Ceisiwch feddwl am 3 peth er mwyn rhannu gyda’ch ffrindiau. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to discuss with your friends what makes a good friend? Try and think of 3 things to share with your friends. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo / Video - Reading Comprhension - Story

This is "Reading Comprhension - Story" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi sgwrsio gyda’ch ffrindiau am sut ydych chi'n teimlo am fynd nol i'r ysgol ar ddiwedd y mis? Hapus? Cyffrous? Yn bryderus? Pam ydych chi'n teimlo fel hyn? Beth allwn ni wneud, fel ysgol, i'ch helpu chi? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to share with your friends how you feel about returning to school at the end of this month? Happy? Excited? Anxious? Why are you feeling like this? What could we do, as a school to help you? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo Tasg Ansoddeiriau

This is "Fideo Tasg Ansoddeiriau" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Beth yw eich hoff hobi a pham? Cofiwch i gofnodi atebion eich ffrindiau mewn tabl er mwyn creu eich graff bar ar Hwb. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

What is your favourite hobby and why? Remember to record your friends' answers in a table so you can create your bar graph on Hwb. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Fideo 'Dewch o hyd i'r Pellter'

This is "Fideo 'Dewch o hyd i'r Pellter'" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Pe bai’r cyfle gennych i ymweld ag unrhyw wlad yn y byd, pa wlad y byddech yn ei ddewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

If you were given the chance to visit any country in the world, which country would you choose and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Pe bai’r cyfle gennych i ymweld ag unrhyw wlad yn y byd, pa wlad y byddech yn ei ddewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

If you were given the chance to visit any country in the world, which country would you choose and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Adio mewn Colofnau

This is "Adio mewn Colofnau" by Gethin Owen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi ddychmygu eich bod chi a’ch ffrindiau wedi ennill cystadleuaeth. Y wobr arbennig yw cael treulio mis ar ynys anhygoel yng nghefnfor India. Ar yr ynys mae’r môr yn las ac yn glir a’r traethau’n euraidd. Fodd bynnag, mae’r trefnwyr wedi penderfynu mai dim ond 3 eitem yn unig yr ydych yn gallu ddod ar y trip. Pa 3 eitem ydych chi’n eu dewis a pham? Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to imagine that you and your friends have won a competition. The fabulous prize is you get to spend a whole month on a deserted island in the Indian Ocean. This island contains beautiful, golden and sandy beaches and the sea is as clear as the sky. However, the organisers have decided that you can only take 3 items with you (in addition to the clothes in your suitcase). Which 3 items do you take and why? Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi sgwrsio gyda’ch ffrindiau beth wnaethoch dros benwythnos Gŵyl y Banc. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

 

I would like you to share with your friends what you did during the lovely weather we had on the ‘Bank Holiday’. Remember to ask questions and listen carefully to your friends. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Trafodwch y wlad rydych wedi ei ddewis gyda’ch ffrindiau, a rhannwch eich 3 hoff ffaith o’r hyn rydych wedi ei ddysgu. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar ffeithiau eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

Discuss your chosen country with your friends, sharing your 3 favourite facts from what you have learnt. Remember to ask questions and listen carefully to your friends' facts. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

 

Thank you,
Mr Owen

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffôn neu fideo.

  

Hoffwn i chi drafod gyda’ch ffrindiau beth yr ydych wedi bod yn ei wneud yn ystod y mis diwethaf. Ceisiwch feddwl am dri peth yr ydych wedi mwynhau eu gwneud tu fewn a thu allan a thri peth sydd wedi bod yn anodd yn ystod y cyfnod yma o hunan-ynysu. Cofiwch ofyn cwestiynau a gwrando yn ofalus ar atebion eich ffrindiau. Bydd yn gyfle hyfryd i gadw mewn cysylltiad a chael sgwrs anffurfiol gyda’ch ffrindiau. Yr unig rheol yw fod yn rhaid i’r sgwrs fod yn y Gymraeg, fel eich bod yn cael cyfle i ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg.

 

Diolch yn fawr,

Mr Owen

 

In order for you to practice your Welsh oral skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video.

I would like you to discuss with your friends what you have been doing over the last month. Think of three things you have enjoyed doing indoors and outdoors, and three things you are finding difficult during this period of isolation. Remember to ask questions and listen carefully to your friends' answers. It will be nice for you to catch up with your friends and have an informal chat. The only rule is that the conversation must be in Welsh so that you can practice your Welsh language skills.

Thank you,
Mr Owen

Gweithgareddau i genfogi darllen Cymraeg / Activities to support Welsh Reading

Gweithgareddau i gefnogi Ysgrifennu yn y Gymraeg / Activities to support Welsh writing

Gweithgareddau i gefnogi sgiliau Ysgrifennu Saesneg / Activities to support English writing skills

Edrych ar ôl ein lles / Looking after our wellbeing

Canllawiau Hwb / Hwb Guidelines

Apiau Cymraeg Defnyddiol / Useful Welsh Apps

Croeso i Ddosbarth 3C!

 

Helo a chroeso i ddosbarth 3C! Rydyn ni'n ddosbarth hapus, cyfeillgar a bywiog! Ein thema am y tymor yw 'America'. Rydyn ni'n gyffrous i gael astudio America fel gwlad.

 

Hello and welcome to 3C! We are a happy, friendly and lively class! Our theme for this term is 'America'. We are very excited to study America as a country.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top