Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Croeso i adran y Llywodraethwyr / Welcome to our Governors’ section.

 
Amcanion y llywodraethwyr yw cefnogi'r Uwch Dîm Arwain yn y gwaith o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd. Maent yn gyfrifol yn y pen draw ar gyfer yr ysgol ac maent yn weithredol mewn meysydd cwricwlwm, cyllid, Iechyd a Diogelwch, adeiladau a staffio. Maent yn cwrdd bob tymor ar gyfer cyfarfod y corff llywodraethu llawn gyda'r is-bwyllgorau yn cyfarfod bob tymor os a phan fo angen. Mae pob llywodraethwr wedi ei gysylltu â maes pwnc neu agwedd o fewn yr ysgol.

Beth yw Llywodraethwr Ysgol?
Grŵp o bobl sydd yn adlewyrchu'r gymuned yn yr ysgol. Gwella perfformiad yr ysgol yw prif flaenoriaeth y corff llywodraethu. Gan weithio ochr yn ochr â'r pennaeth a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA), mae'r corff llywodraethol yn chwarae rhan hanfodol mewn darparu'r cyfleoedd a'r amgylchedd dysgu priodol sy'n annog pobl ifanc i lwyddo.

Mae gan lywodraethwyr rôl strategol sy'n golygu sicrhau bod gan yr ysgol nodau a gweledigaeth glir sy'n cael ei gefnogi gan gymuned yr ysgol. Yn y rôl hon mae'r llywodraethwyr yn gweithio'n agos gyda staff i sicrhau bod gan yr ysgol yr holl adnoddau sydd ei angen a bod y rhain yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn unol â'r cynlluniau y cytunwyd arnynt. Rhan o'u rol fel cyfaill beirniadol yw monitro a gwerthuso sut y mae'r ysgol yn symud ymlaen tuag at ei nodau. Fel cyfaill beirniadol, mae angen i lywodraethwyr ofyn cwestiynau anodd ond mae hefyd angen iddynt i ddathlu llwyddiannau'r ysgol.

Gweler isod strwythur ac aelodau o'r Bwrdd Llywodraethol.

 

The governors’ aims are to support the Headteacher and the Senior Leadership Team in the day-to-day running of the school. They are ultimately responsible for the school and are active in areas of Curriculum, finance, Health and Safety, premises and staffing. They meet termly for a full governing body meeting and the sub-committees meet termly if and when required. Each governor is linked with a subject area or aspect within the school.

What is a School Governor?
Governors are a group of people who reflects the school’s community. Improving school performance is the main priority of the governing body. Working alongside the headteacher and Senior Leadership Team (SLT), the governing body plays a crucial part in providing the appropriate learning opportunities and environment that encourages young people to succeed.


Governors have a strategic role involves ensuring that the school has clear aims and vision that is supported by the school community. In this role the governors work closely with staff to ensure the school has all the resources it needs and that these are used effectively and in line with the agreed plans. The governors’ role as a critical friend involves monitoring and evaluating how the school is progressing towards its aims. As a critical friend, governors need to ask difficult questions but also need to celebrate the successes of the school.

Please find below details of the Governing body and how it is structured.

Mrs Rhian Jardine (Cadeirydd / Chair)
Mrs Sally Golding (Clerc i'r Llywodraethwyr / Clerk to the Governors)
Mrs Sara Brown (LEA Is-Gadeirydd / Vice Chair)

Mrs Rachel Garside (LEA)
Mr Simon Roberts (Rhiant / Parent)

Mr Gareth Murphy (Rhiant / Parent)
Mr Huw Jones (Cymunedol / Community)
Mr Huw Onllwyn Jones (Cymunedol / Community)
Mrs Nikky Shefferd (LEA)

Mrs Catrin Evans (Pennaeth / Headteacher)

Mrs Wendy Owen (Cynrychiolydd Staff / Staff Representative)

Mr Rhys James (LEA)

Mrs Non Gwilym (Rhiant / Parent)

Mrs Sarah Pugh (Rhiant / Parent)

Mr Owain Jones (Dirprwy Bennaeth)

 

Pwyllgorau'r Llywodraethwyr/ Governor Committees

Llywodraethwyr Cyswllt/ Link governors

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top