Menu
Home Page

Ysgol sy'n Parchu Hawliau / Rights Respecting School

Beth yw Ysgol sy'n Parch Hawliau? What is a Rights Respecting School?

 

Fel rhan o nod ein hysgol i hyrwyddo ysgol hapus a llwyddiannus, rydym yn gweithio tuag at gydnabyddiaeth fel "Ysgol sy'n Parchu Hawliau". Mae hon yn wobr a roddir i ysgolion ar ran UNICEF.UNICEF yw'r sefydliad blaenllaw yn y byd sy'n gweithio i blant a'u hawliau. Yn 1989, addawodd llywodraethau ledled y byd yr un hawliau i bob plentyn trwy fabwysiadu Confensiwn Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CRC). Mae'r hawliau hyn yn seiliedig ar yr hyn y mae angen i blentyn oroesi, tyfu, cymryd rhan a chyflawni eu potensial.Bydd y wobr 'Ysgol sy'n Parchu Hawliau' (RRSA) yn helpu ein disgyblion i dyfu i ddinasyddion ifanc hyderus, gofalgar a chyfrifol yn yr ysgol ac o fewn y gymuned ehangach. Drwy ddysgu am eu hawliau, mae plant hefyd yn dysgu am bwysigrwydd parchu hawliau pobl eraill.

 

As part of our school’s aims to promote a happy and successful school, we are working towards recognition as a “Rights Respecting School”. This is an award which is given to schools on behalf of UNICEF.

UNICEF is the world’s leading organisation working for children and their rights. In 1989, governments worldwide promised all children the same rights by adopting the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). These rights are based on what a child needs to survive, grow, participate and fulfil their potential.

The ‘Rights Respecting School’ award (RRSA) will help our pupils to grow into confident, caring and responsible young citizens both in school and within the wider community. By learning about their rights children also learn about the importance of respecting the rights of others i.e. their responsibilities.

 

Llysgenhadon Gwych / Super Ambassadors

 

Our Super Ambassadors have done a great job in making sure all children and adults in our school know about children’s rights!

Our Super Ambassadors enjoyed meeting Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales.

 

 

Hawl y Mis / Right of the Month

 

Medi/ September -Erthygl 28/Article 28 - Mae gen i'r hawl i ddysgu a mynd i'r ysgol. I have the right to learn and go to school.

Hydref/ October - Erthygl 12/Article 12 - Mae gen i'r hawl i ddweud beth ddylai ddigwydd ac i rywun wrando arnaf. I have the right to say what I think should happen and be listened to.

Tachwedd/ November- Erthygl 15 /Article 15 - Mae gen i'r hawl i gwrdd  â ffrindiau ac ymuno gyda grŵpiau o ffrindiau. I have the right to meet with friends and join groups and clubs.

Rhagfyr/ December- Erthygl 24/Article 24 -  Mae gen i'r hawl i fwyd a dŵr ac i weld meddyg os ydw i'n sâl. I have the right to good food and water and to see a doctor if I'm ill.

Ionawr/ January- Erthygl 19/Article 19 - Ni ddylen i gael fy niweidio a dylen i gael fy nghadw'n ddiogel. I should not be harmed and I should be looked after and kept safe.

Chwefror/ February -Erthygl 27/Article 27 Mae gen i hawl i safon dda o fywyd. I have a right to a good standard of living.

Mawrth/ March- Erthygl 31/ Article 31 - Mae gen i hawl i ymlacio a chwarae. I have a right to relax and play.

Ebrill/ April- Erthygl 13/ Article 13 - Mae gen i hawl i gael gwybodaeth. I have the right to information.

Mai/ May- Erthygl 6/ Article 6 - Mae gen i yr hawl i fywyd ac i dyfu i fod yn iach. I have the right to life and to grow up to be healthy.

 

Gofynnwch i'ch plentyn am ein Hawl y Mis.

Ask your child about our Right of the Month.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top