Menu
Home Page

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon / PTA

Welcome to the PTA section of our website.

Mae gan yr ysgol Gymdeithas Rhieni ac Athrawon brwdfrydig a chefnogol sy’n trefnu gweithgareddau amrywiol i rieni a phlant yr ysgol. Fe’ch hysbysir o’r cyfarfodydd trwy lythyr, e-bost neu negeseuon testun.

The school has a very busy and supportive Parent and Teacher Association, which organises various activities for the parents and children of the school. You will be informed of the meetings by letter, email or text messages.

Cystadleuaeth/ Competition
“Eich trip haf i’r traeth”/ “Your summer trip to the beach”
Dyluniwch eich traeth delfrydol ac ychwanegwch y gweithgareddau yr hoffech wneud yno.
Beth am drampolîn yn y tywod neu bbq blasus?
Byddwch yn greadigol, gwnewch fodel neu lun 3D er mwyn ennill y gystadleuaeth a thaleb ar gyfer siop The Works.
Rhennir y gystadleuaeth mewn i’r grwpiau oedran 3-5, 6-8, 9-11
Anfonwch eich campweithiau i’r ysgol cyn Gorffennaf 9 gyda £1. Sicrhewch eich bod yn cynnwys:
Enw eich plentyn
Oedran eich plentyn
Dosbarth eich plentyn
Edrychwn ymlaen at weld eich campweithiau!


Design your own beach and add activities that you would like to do there.
What about a trampoline in the sand or a bbq over a campfire?
Be creative, make a model or 3D picture of your design and be in with a chance of winning a gift voucher for The Works.
The competition will be split into age groups 3-5, 6-8, 9-11
Send your creation into school before the 9th July with your £1 entry fee.
Make sure you include….
Your child’s name
Your child’s age
Your child’s class
And your £1 entry fee.
Get crafting, we can’t wait to see your creations!

Ffair Haf Rhithiol y Gymdeithas Rieni/ Virtual Summer Fayre PTA

Loteri Haf y GRhA/ PTA Summer lottery

£250 gwobr arian i’r enillydd!

£2 y tocyn, arian i’w anfon i’r ysgol mewn amlen gyda’ch enw, dosbarth y plentyn erbyn dydd Llun 21

Mehefin. Bydd y rhifau yn cael eu dewis ar hap a’u danfon adref gyda’ch plentyn. Bydd y tocyn buddugol

yn cael ei ddewis ar ddydd Gwener Mehefin 25 yn Ysgol Gwaelod y Garth.

 

£250 prize money for the winner!

£2 per ticket, money to be sent to the school with your child in an envelope with your name, child’s class

by Monday 21st of June. Numbers will be picked at random and sent home with your child. The Draw will

take place on Friday the 25th of June at Gwaelod y Garth school.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top