Menu
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Mae'r Cyngor Ysgol yn trafod ac yn gwneud penderfyniadau ar ystod o faterion, gan gynnwys gweithgareddau amser chwarae a datblygu tir yr ysgol. Mae disgyblion yn cael eu hethol gan eu cyfoedion i fod ar y Cyngor Ysgol. Mae gan Cyngor Ysgol Gadeiryddon etholedig , Is-gadeirydd, Ysgrifennydd, Trysorydd, Is-Ysgrifennydd, Is-Drysorydd a Thîm Hysbysebu. Mae'r Cyngor Ysgol yn trafod ystod o faterion gyda'u dosbarthiadau ac yn dod â phryderon ac awgrymiadau yn ôl i'r cyngor.

Mae Cyngor Ysgol Gwaelod y Garth yn anelu at...

• Sicrhau bod ein hysgol yn lle diogel a hapus i blant.
• Sicrhau fod plant yn cael lle i leisio eu pryderon.
• Annog pob plentyn yn yr ysgol i awgrymu gwelliannau.
• Sicrhau bod unrhyw awgrymiadau neu bryderon yn cael eu clywed a gweithredu arnynt.

School Council discusses and makes decisions on a range of issues, including playtime activities and the development of the school grounds. Pupils are elected by their peers to become School Councillors.

The Gwaelod y Garth School Council has an elected Chair(s), Vice Chair, Secretary, Treasurer, Vice-Secretary, Vice-Treasurer and an Advertising Team. The Councillors discuss a range of issues with their classes and bring concerns and suggestions back to the council.

The Gwaelod y Garth School Council aims to...
• Make sure that our school is a safe and happy place for children.
• Make sure that children have a place to voice their concerns.
• Encourage all children in school to suggest improvements.
• Make sure any suggestions or concerns are listened to and acted upon.

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top