Menu
Home Page

Iechyd a Lles/Health and Wellbeing

Croeso i dudalen Iechyd a Lles Ysgol Gwaelod y Garth.

Welcome to Ysgol Gwaelod y Garth's Health and Wellbeing page

Yn y cyfnod o ansicrwydd a gofid yma, rydyn ni fel ysgol yn ymwybodol fod pawb o fewn ein cymuned ysgol yn ymdopi mewn ffurf wahanol. Mae’r clefyd yn effeithio ar deuluoedd mewn gwahanol ffurf. Pwrpas y dudalen yma yw rhannu dogfennau a syniadau a fydd o gymorth i chi dros y cyfnod yma. Gobeithio cewch fydd o’r wybodaeth a rhannwyd.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth ac am yr hyn yr ydych yn neud boed yn y gwaith neu adref.

Diolch o galon,

Staff Ysgol Gwaelod y Garth

 

In these very unsettling and uncertain times, we as a school, are very aware that each family and individual is coping in their own way. The virus is also affecting families differently. Therefore, the purpose of this page is to share documents and support that may be of use to you over this time.  We hope you will find this page useful and supportive for your families.

Thank you for all that you are doing, in supporting your children and the school, both at work or at home.

Many thanks

The Staff of Ysgol Gwaelod y Garth

 

Dewi'r Diogyn / Sammy Sloth

-Stori i helpu eich plentyn i ddod yn ol i'r ysgol  - A story to help your child return to school.

 

      

Paratoi ar gyfer diwrnod cyntaf eich plentyn / Preparing for your child's first day back after lock-down.

Storiau Cymdeithasol / Social Stories - Defnyddiwch y storiau yma i helpu eich plentyn i ddod nol i'r ysgol bydd yn helpu nhw i ddeall agweddau fydd yn wahanol. Please use these resources to help your child

Cymorth ELSA Support - Helpu plant i ddod nol i'r ysgol / Helping children back to school

Cefnogaeth ar gael i rieni / Parent Engagement poster

Cymorth ELSA Support

Still image for this video

VID-20200602-WA0004.mp4

Still image for this video

Gweithgareddau Meddwlgarwch / Wellbeing activities

Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021/ Mental Health Awareness Week 2021

Arsylwi ar y Cymymlau / Observing the clouds 

Sut ? - Gorweddwch i lawr gyda'ch plentyn/plant ac edrychwch fyny i’r cymylau.

 

Gofynnwch - Pa fath o siapau allwch chi weld?

Sut mae’r gwynt y neu newid?

Wyt ti'n gweld yr un peth a fi?

 

Pam ? - Mae'r gweithgaredd hwn yn helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau dychmygu ac arsylwi.

 

How ? - Lie down on a blanket and look up to the clouds in the sky.

Ask - What shapes do you see ?

How do the shapes change as they move in the wind?

Do you see the same shapes as me?

 

Why ? - Helps your child's observational skills and helps to develop imaginative thinking. 

 

Ioga i blant yn y Gymraeg/

Welsh Medium Yoga

 

Anadl Y Glaw

Sesiwn byr i ymarfer canolbwyntio ar yr anadl a symudiadau bach. A short session practicing to concentrate on the breath with small movements.

Cydbwyso

Llif i ymarfer sgiliau cydbwyso a chanolbwyntio drwy'r siapiau 'Cwch' a 'Dolffin'. A flow to practice our balancing and concentration skills with 'Boat' and ...

Anadlu Y Tonnau

Sesiwn sy'n canolbwyntio ar yr anadl drwy anadlu dros y tonnau gyda tedi! . A session which concentrates on the breath by breathing with teddy over the waves...

Hapusrwydd a Gofalu

Llif i ymdawelu drwy gymryd amser bach i feddwl am y pethau arbennig. Heddiw 'da ni'n canolbwyntio ar siapiau'r 'Haul' a'r 'Pili Pala'. A calming flow taking...

Cwningen y Pasg

Llif ychydig fwy egniol yn dilyn thema'r Pasg, gan ganolbwyntio ar siap 'Cwningnen'. A slightly more energetic flow following an Easter theme, by concentrati...

Y Gwanwyn

Sesiwn i ymdawelu yn canolbwyntio ar siapiau'r 'Blodyn' a'r 'Coeden'. A calming session concentrating on the 'Flower' and 'Tree' shapes.

Cosmic Yoga​​​​​​ (English)

Squish the Fish | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

We join Jaime for a Cosmic Kids yoga adventure all about learning to have your own adventures. This kids yoga story is a great helper for kids who find it ha...

Yoga for Young Children (English)

Yoga Time! | On the Farm - Kids Yoga and Nursery Rhymes

Easy, fun yoga designed specially for toddlers with songs, nursery rhymes and simple stories. Copy me, sing along and have fun! In this video we visit a farm...

Ioga Anifeiliaid / Animal Yoga

 

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top