Menu
Home Page

6C

Croeso nôl / Welcome back

PWYSIG! / IMPORTANT!

Trefniadau addysg gartref / Home education arrangements

 

Yn ystod yr amser heriol yma, mi fydd yr ysgol yn darparu gweithgareddau i'r plant eu gwblhau adref. Pwrpas y gweithgareddau yw i adeiladu ar ddysgu priodol eich plentyn ac i adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o weithgareddau hwylus. Mi fydd y gweithgareddau yn cael eu diweddaru yn wythnosol ar Ddydd Llun drwy wefan yr ysgol yn ychwanegol i'r gweithgareddau a welwyd isod. Mae croeso i chi gwblhau'r gweithgareddau yn y llyfr cyswllt sydd wedi ei ddanfon adref gyda'ch plentyn neu gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael gyda'i cyfrifon HWB. Yn ogystal a'r gweithgareddau mae'r ysgol wedi darparu llyfrau darllen i bob plentyn. Does dim gorfodaeth i gwblhau'r tasgau ond awgrymir yn gryf fod addysg eich plentyn yn parhau. Os am gymorth yn ystod yr amser heriol yma, rwy'n hapus i dderbyn cwestiynau neu ymholiadau synhwyrol a chwrtais drwy'r e-bost cyswllt williamsg732@hwbcymru.net. Fe fyddaf yn ceisio ymateb cyn gynted a phosib ond cofiwch fod hon yn gyfnod prysur i bawb. 

Yn ddiffuant,

Mr Williams.

 

During this challenging time, the school will provide activities for the children to complete at home. The purpose of the activities is to build on your child's previous learning and to build on skills and knowledge in a range of accessible activities. Activities will be updated weekly on Mondays via the school website in addition to the activities found below. You are welcome to complete the activities in the contact book that has been delivered home with your child or using the programmes available with their HWB accounts. In addition to the activities the school has provided reading books for each child. There is no compulsion to complete the tasks but it is strongly suggested that your child's education continues. If you require help during this challenging time, I am happy to accept sensible and courteous questions or queries via the contact e-mail williamsg732@hwbcymru.net. I will try to respond as soon as possible but remember that this is a busy time for everyone. 

Yours sincerely,

Mr Williams.

Neges gan Mr Williams  A message from Mr Williams

 

Croeso nol 6C i beth fydd eich tymor olaf yng ngofal Ysgol Gwaelod y Garth!  Fel soniais cyn y lockdown, nid dyma oedd sut oeddwn eisiau i'r tymor yma i fynd.  

 

Gobeithio eich bod chi wedi cael Pasg ffantastig, digon o siocled, lie ins ac ymlacio.  Hoffwn i chi wybod fy mod i wir wir yn gweld eich eisiau.  Rydych yn gwmni arbennig iawn yn yr ysgol ac yn rhan bwysig o fy mywyd cymdeithasol ac mae methu siarad gyda chi yn galed i ddelio a!  Dwi wir yn edrych ymlaen at fod nol yn y dosbarth gyda bob un ohonoch yn fuan.

 

Os ydych yn poeni am un rhywbeth cofiwch eich bod yn rhydd i fy e-bostio ac mi wnaf fy ngorau i'ch ateb yn o sydyn.  

 

Cofion cynnes i bob un ohonoch chi! 

Mr Williams

 

Welcome back 6C to what will be your last term in the care of Ysgol Gwaelod y Garth! As I mentioned before the lockdown, this was not how I wanted this term to go.

 

I hope you had a fantastic Easter, plenty of chocolate, lie ins and relaxation. I want you to know that I really do miss you. You are special company at school and an important part of my social life and not being able to talk to you is hard to deal with! I really do look forward to being back in the classroom with each of you. 

 

If you are worried about anything please feel free to email me and I will do my best to reply to you quickly.

 

Kind regards to all of you!

Mr Williams

Rhannu eich gwaith gydag athrawon

This is "Rhannu eich gwaith gydag athrawon" by Helen Davies on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Sharing your work with teachers

This is "Sharing your work with teachers" by Helen Davies on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Cyflwyniad Plasmawr Presentation

Still image for this video

Wythnos(au) pontio / Transition Weeks

Dros yr wythnosau nesaf mi fyddwch yn derbyn gwaith gan eich athrawon ysgol uwchradd!  Mi fydda i yn lanlwytho gwaith neu osod cysylltiadau i wefannau ble mae'r gwaith pontio yn cael eu gosod.  Os oes unrhyw broblemau, byddaf  ar gael i helpu dros e-bost williamsg732@hwbcymru.net.  Mwynhewch y tasgau amrywiol a mwynhewch ddechrau dod i adnabod eich athrawon ysgol uwchradd cyn mis Medi.

 

Over the next few weeks you will be receiving work from your high school teachers! I'll upload work or share links to websites where the transition work is set. If there are any problems, I will be available to help by email williamsg732@hwbcymru.net. Enjoy the various tasks and enjoy getting to know your high school teachers before September.

Gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ysgol Garth Olwg Science and Technology Work

Heriau Wythnos Lles Ysgol Garth Olwg Ysgol Garth Olwg Wellbeing Week Challenges

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece TB

Still image for this video

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece JE

Still image for this video

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece NT

Still image for this video

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece IG

Still image for this video

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece DHR

Still image for this video

Darn Barddoniaeth Cymru Fi 6C Cymru Fi Poetry Piece AW

Still image for this video

Rhannu gyda 10 a 100. Dividing by 10 and 100

This is "Rhannu gyda 10 a 100. Dividing by 10 and 100" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod Wythnos 13 / Discussion topic Week 13

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

Hoffwn i chi drafod beth fyddech yn newid am Ysgol Gwaelod y Garth.  Rydym fel ysgol yn barod i glywed sylwadau ar sut i wella ar bob adeg, a gan eich bod wedi bod yn yr ysgol hirach na unrhyw ddisgyblion eraill, hoffwn wybod eich sylwadau! Diolch! 


Her - hoffwn i chi enwebu un aelod o'ch grwp trafodaeth i gadw nodiadau o'ch sylwadau a'u danfon i mi dros e-bost fel bod gen i syniad o'ch syniadau chi.

Diolch, 6C.   

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

I would like you to discuss what you would change about Ysgol Gwaelod y Garth. We as a school are always ready to hear comments on how to improve, and as you have been in school longer than any other pupils, I would love to know what you think! Thanks!

 

Challenge - I'd like you to nominate one member of your discussion group to keep notes of your ideas and send them to me by email so that I have an idea of your ideas.

Thank you, 6C.

Pwnc trafod Wythnos 11 / Discussion topic Week 11

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

Hoffwn i chi drafod beth fyddech chi'n ei wneud petai gyda chi tri dymuniad hyd byddai'n dod yn wir!


Her - hoffwn i chi enwebu un aelod o'ch grwp trafodaeth i gadw nodiadau o'ch sylwadau a'u danfon i mi dros e-bost fel bod gen i syniad o'ch syniadau chi.

Diolch, 6C.   

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

I would like you to discuss what you would do if you had three magic wishes that would come true once done!

Challenge - I'd like you to nominate one member of your discussion group to keep notes of your ideas and send them to me by email so that I have an idea of your ideas.

Thank you, 6C.

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week. Dydd Llun Monday - Lles Wellbeing

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week . Dydd Mawrth Tuesday - Llythrennedd Literacy - Cymraeg Welsh

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week. Dydd Mawrth Tuesday - Llythrennedd Literacy - Saesneg English

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week. Dydd Mercher Wednesday - Addysg Gorfforol Physical Education

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week . Dydd Iau Thursday - Rhifedd Numeracy

Wythnos Bontio Ysgol Plasmawr / Ysgol Plasmawr Transition Week Dydd Gwener Friday. Celfyddydau Arts

Fideo pontio Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr. Y Celfyddydau. Ysgol Plasmawr's transition project. The Arts.

Cyfrifo Hafaliadau Un Cam

This is "Cyfrifo Hafaliadau Un Cam" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Cyfrifo Hafaliadau Dau Gam

This is "Cyfrifo Hafaliadau Dau Gam" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod Wythnos 9 / Discussion topic Week 9

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

Hoffwn i chi drafod a ddylai'r Llywodraeth yng Nghymru stopio plant dan 15 oed fwyta bwyd sothach (junk food)?


Her - hoffwn i chi enwebu un aelod o'ch grwp trafodaeth i gadw nodiadau o'ch sylwadau a'u danfon i mi dros e-bost fel bod gen i syniad o'ch syniadau chi.

Diolch, 6C.   

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

I would like you to discuss whether you think the Government in Wales should ban junk food for children under 15 years old?


Challenge - I'd like you to nominate one member of your discussion group to keep notes of your ideas and send them to me by email so that I have an idea of your ideas.

Thank you, 6C.

Modd - sut i'w ddarganfod

This is "Modd - sut i'w ddarganfod" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Canolrif - sut i'w ddarganfod

This is "Canolrif - sut i'w ddarganfod" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Amrediad - sut i'w gyfrifo

This is "Amrediad - sut i'w gyfrifo" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Cymedr - sut i'w gyfrifo

This is "Cymedr - sut i'w gyfrifo" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod Wythnos 8 / Discussion topic Week 8

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

Hoffwn i chi drafod a ydy bod yn enwog yn beth da neu drwg?


Her - hoffwn i chi enwebu un aelod o'ch grwp trafodaeth i gadw nodiadau o'ch syniadau a'u danfon i mi dros e-bost fel bod gen i syniad o'ch syniadau chi.

Diolch, 6C.   

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

I would like you to discuss whether you think being a celebrity is a good thing or a bad thing?


Challenge - I'd like you to nominate one member of your discussion group to keep notes of your ideas and send them to me by email so that I have an idea of your ideas.

Thank you, 6C.

Pwnc trafod Wythnos 7 / Discussion topic Week 7

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

Hoffwn i chi drafod a chynllunio parti a dathliad ar gyfer 6C ar gyfer diwedd y 'lockdown'.  Meddyliwch am gemau parti gallwn wneud, bwyd hoffwn fwyta, gweithgareddau dathlu, gwisgoedd neu 'fancy dress' a phob math o bethau eraill hoffech chi gynnwys yn eich parti delfrydol i ddathlu diwedd y 'lockdown'.  


Her - hoffwn i chi enwebu un aelod o'ch grwp trafodaeth i gadw nodiadau o'ch syniadau a'u danfon i mi dros e-bost fel bod gen i syniad o'ch syniadau chi fel dosbarth at beth allwn wneud. 

Diolch, 6C.   

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

I would like you to discuss and plan a party and celebration for 6C for the end of the lockdown. Think of party games we can make, food you would like to eat, celebration activities, costumes or fancy dress and all sorts of other things you would like to include in your ideal party to celebrate the end of lockdown.


Challenge - I'd like you to nominate one member of your discussion group to keep notes of your ideas and send them to me by email so that I have an idea of your ideas as a class for what we can do.

Thank you, 6C.

Gair am rannu. A word about division

This is "Gair am rannu. A word about division" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Rhannu Division

This is "Rhannu Division" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Rhannu gyda 10 a 100. Dividing by 10 and 100

This is "Rhannu gyda 10 a 100. Dividing by 10 and 100" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Rhannu degolion decimal division

This is "Rhannu degolion decimal division" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Rhannu hir. Long division

This is "Rhannu hir. Long division" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Adio Ffracsiynau Fraction Addition

This is "Adio Ffracsiynau Fraction Addition" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Ffracsiwn o rif Fractions of numbers

This is "Ffracsiwn o rif Fractions of numbers" by Geraint on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Pwnc trafod Wythnos 5 / Discussion topic Week 5

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 


Ydych chi'n meddwl bod hi'n ddyletswydd ar bawb i edrych ar ôl ein planed ac yr amgylchfyd?  Meddyliwch a ddylai rhai pobl wneud mwy nag eraill, a ddylai rhai pobl cael eu hesgusodi o edrych ar ôl y blaned ac a ddylai gwersi ar sut i edrych ar ôl y blaned fod yn rhan o wythnos ysgol bob wythnos? 

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

Do you think it is everyone's duty to look after our planet and the environment? Think about whether some people should do more than others, should some people be excused from looking after the planet and should lessons on how to look after the planet be part of the school week every week?

 

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C

 

Ydy gemau cyfrifiadur yn dda i chi?  Ydych chi'n meddwl eu bod nhw yn helpu datblygu sgiliau meddwl, datrys problemau, man sgiliau bysedd, sgiliau codio efallai.  Beth yw'r pethau positif am gemau cyfrifiadur a beth yw'r pethau negatif am gemau cyfrifiadur. 

Ar ddiwedd eich trafodaeth, cytunwch neu anghytunwch gyda'r datganiad yma gen i - 'Mae gemau cyfrifiadur yn helpu plant i ddysgu sgiliau nad allith cael eu dysgu yn yr ysgol yn hawdd'

 

Are computer games good for you? Do you think they help develop thinking skills, problem solving, maybe finger skills, maybe coding skills? What are the positives about computer games and what are the negatives about computer games?

At the end of your discussion, agree or disagree with my statement - 'Computer games help children learn skills that can't easily be learned at school'

 

 

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C.

 

Hoffwn i chi drafod gydag eich ffrindiau beth hoffech ofyn i Gapten Tom Moore.  Mae'r dyn anhygoel yn 99 mlwydd oed (wrth i mi deipio hwn), mae e wedi byw trwy'r Ail Ryfel Byd ac yn ddiweddar wedi codi dros £20 miliwn i Wasanaeth Iechyd Cymru wrth gerdded ar hyd ei ardd cyn ei ben blwydd yn 100!  Mae'r dyn yn arwr go iawn, ond beth fyddech eisiau gwybod am ei fywyd, ei deimladau, ei ofnau, ei atgofion a'i gyflawniad mwyaf diweddar!  Meddyliwch a thrafodwch y cwestiynau byddech yn holi.

 

I would like you to discuss with your friends what you would like to ask Captain Tom Moore. The amazing man is 99 years old (as I type this), he has lived through World War II and recently raised over £20 million for the Welsh Health Service by walking lengths of his garden before his birthday is 100! The man is a real hero, but what would you want to know about his life, feelings, fears, memories and accomplishments! Think and discuss the questions you would ask.

Dyma linc i fideo fydd yn helpu eich atgoffa sut i haneri. 

Here is a link to a video to help remind you how to halve. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrFeSE0RWxQ

Pwnc trafod / Discussion topic

Er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau llafar Cymraeg hoffwn i chi drafod y pynciau byddaf yn uwchwytho gyda'ch ffrindiau dros y ffon neu whatapp fideo. Diolch i chi 6C. 

 

 

In order for you to practice your spoken Welsh skills I would like you to discuss the topics I will upload with your friends over the phone or video whatsapp. Thank you 6C.

 

Petai chi yn gallu byw unrhyw le yn y byd, unrhyw wlad, dinas, pentref, ble byddech yn byw?  Meddyliwch am 6 reswm pam gan baratoi i esbonio'r rhain i'ch ffrindiau. 

 

Croeso i 6C!

Welcome to 6C!

 

Shwmae? Croeso i ddosbarth 6C.

 

Rydyn ni'n ddosbarth gwych, parchus, cwrtais a hapus fel y gôg a'r tymor yma rydyn ni wedi dewis dysgu am Arch Arwyr.

 

Shwmae? Welcome to 6C.

 

We are a fantastic, respectful, polite and very happy class and this term we have decided to learn about Superheroes.

Cynlluniau thematic Tymor y Gwanwyn Spring Term Thematic Plans

Tymor yr Gwanwyn/Spring Term:

 

Cymraeg/Welsh:

Stori Eisteddfod

Adolygiad Llyfr

Erthygl Bapur Newydd

Barddoniaeth Eisteddfod

 

Saesneg/English:

Information Portrait

Dialogue

Explanation

Encyclopedia Entry

Poetry Appreciation

Cynlluniau thematic Tymor yr Hydref Autumn Term Thematic plans

Tymor yr Hydref/Autumn Term:

 

Cymraeg/Welsh:

Cyflwyno nofel y tymor

Drama 2 neu 3 golygfa

Adroddiad ffeithiol

Esboniad

Poster perswâd

Barddoniaeth - Cerdd deimwnt

 

Saesneg/English:

Soliloquy

Book review

Wiki entry

Technical manual/Instructions

Persuasive letter

Poetry appreciation

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top