Menu
Home Page

Meithrin

Cyflwyniad Meithrin Ebrill 21/ Nursery Presentation 21

PWYSIG! / IMPORTANT!

Trefniadau addysg gartref / Home education arrangements

 

Yn ystod yr amser heriol yma, mi fydd yr ysgol yn darparu gweithgareddau i'r plant eu gwblhau adref. Pwrpas y gweithgareddau yw i adeiladu ar ddysgu priodol eich plentyn ac i adeiladu ar sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o weithgareddau hwylus. Mi fydd y gweithgareddau yn cael eu diweddaru yn wythnosol ar Ddydd Llun drwy wefan yr ysgol yn ychwanegol i'r gweithgareddau a welwyd isod. Mae croeso i chi gwblhau'r gweithgareddau ond does dim gorfodaeth i gwblhau'r tasgau.Er hynny, awgrymir yn gryf fod addysg eich plentyn yn parhau. Os am gymorth yn ystod yr amser heriol yma, rwy'n hapus i dderbyn cwestiynau neu ymholiadau synhwyrol a chwrtais drwy'r e-bost cyswllt jonescoleb5@hwbcymru.net. Fe fyddaf yn ceisio ymateb cyn gynted a phosib ond cofiwch fod hon yn gyfnod prysur i bawb. 

Yn ddiffuant,

Mrs Jones Cole

 

During this challenging time, the school will provide activities for the children to complete at home. The purpose of the activities is to build on your child's previous learning and to build on skills and knowledge in a range of accessible activities. Activities will be updated weekly on Mondays via the school website in addition to the activities found below. You are welcome to complete the activities but there is no compulsion to complete the tasks. Having said that it is strongly suggested that your child's education continues. If you require help during this challenging time, I am happy to accept sensible and courteous questions or queries via the contact e-mail jonescoleb5@hwbcymru.net. I will try to respond as soon as possible but remember that this is a busy time for everyone.  

Yours sincerely, 

Mrs Jones Cole

Fideo Pontio Meithrin Medi 2020 - Transition in to Nursery September 2020

Gweithio o gartref ar lein - Working from home online

Helo blant - gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n saff ac iach. Wrth ichi fynd ati i neud rhai o'r gweithgareddau mae croeso ichi unai danfon eich gwaith neu luniau atai drwy dudalen trydar yr ysgol @gwaelod neu drwy ebost jonescoleb5@hwbcymru.net Mi fydden ni wrth fy modd yn clywed ganddoch. Methu chi gyd a gobeithio eich gweld yn fuan iawn - Mrs Cole x

Hello to you all - hope you are all keeping safe and well. Whilst you are all busy I'm sure at home doing some of the activities we suggest you could do, why not send some of your work / photos either to our school twitter page @gwaelod or to my email jonescoleb5@hwbcymru.net I would love to hear from you. Miss you all and hope to see you all very soon - Mrs Cole x

Beni a'i Fysedd Rhyfeddol-Amser Stori Meithrin

Meithrin Gwaelod y Garth-Syrpreis Handa

Amser Stori Meithrin

Mehefin 29ain - Gorffennaf 3ydd - Croeso i'n Cragen

Croeso i'n Cragen

Amser stori Meithrin

Stori Sgodi

Amser stori Meithrin Gwaelod y Garth

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Caneuon Y Lindys - Caterpillar songs

Gwneud Lindys allan o focs wyau

Creu lindys allan o fwyd

Y Fuwch Goch Gota a'i Geiriau Cynta'

Cân Y Fuwch Goch Gota Song

SuperAb

Meithrin Mai 18fed - 18th May Supertaten

Beth am greu eich Mr Taten eich hunan - Why not create your own Mr Potato Head

Supertaten

Pypedau Stori Llysiau Owain

Taflenni Mathemateg - Mathematical Worksheets

Llysiau Owain

Bore Da Cadi

Heddwch o'r Diwedd

Bath Mawr Coch

gweithio o gartref - working from home

gweithio gartref ar lein - working home online

gweithio gartref ar lein - working home online

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y rhaglen, Eirian Jones, yn eu cyflwyno. Mwynhewch!

Due to the difficult circumstances and to assist with home teaching, Peniarth will be creating Tric a Chlic video podcasts on a daily basis, presented by the program's author, Eirian Jones. Enjoy!

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=podlediadau+tric+a+chlic

 

Ysgol Cyw -

llwyth o raglenni,apiau a gweithgareddau addysgiadol /  help for parents with educational programmes

 

 

 

http://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

 

 

Cynllun gwaith Ysgol Cyw / Ysgol Cyw Scheme of Work

 

 

Top Marks -

gemau mathemategol a mwy / mathematical games and more

https://www.topmarks.co.uk/

Adnoddau y gallwch archebu arlein - Resources you can buy online

 

https://www.addysg-ffalala-education.com/store/c1/Featured_Products.html

Caru Canu (Love Singing)

https://cyw.cymru/caru-canu/

Disgo Toes - Disco Dough

https://www.youtube.com/watch?v=3K-CQrjI0uY

 

Mae Disgo Toes yn ymarfer ar gyfer cryfhau a datblygu rheolaeth cyhyrau mân. Mae'n ymarfer dyddiol da ar gyfer plant yn y blynyddoedd cynnar.

Dough disco is exercise for the fingers to improve fine muscle control. It is good before long writing tasks as a warm-up but essential every day exercise for Early Years.

Aps Addas - Suitable Apps

Sgiliau i'w datblygu yn y Feithrin - Skills to develop in the Nursery

Datblygu sgiliau gwrando / Develop listening skills

Gweithgareddau i ddatblygu sgiliau ysgrifennu - Activities to develop writing skills

 

 

Croeso i'r Feithrin

Welcome to the Nursery!

Rydym yn ddosbarth bywiog, byrlymus a hapus ac mae'r plant yn dysgu trwy chwarae strwythredig a phrofiadau ymarferol. Rydym yn dilyn cynllun llythrennedd Tric a Chlic yn ddyddiol sydd yn ymddangos i fod yn gynllun llwyddiannus dros ben. Staff sydd yn gweithio o fewn y Feithrin - Mrs Jones Cole, athrawes.  Cynorthwywraig y dosbarth llawn amser yw Mrs Thomas a Miss Griffiths yw cynorthwywraig 1:1 o fewn y dosbarth. Fydd y plant yn gwneud Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun , gofynnwn i'r plant wisgo dillad addas a chyfforddus, a dim gemwaith. Arian byrbryd yw £1.50 yr wythnos.

Dilynwn themau yn dymhorol.

Thema tymor yr Hydref fydd:

'Rhywle draw dros yr Enfys'

Thema Tymor y Gwanwyn fydd:

'I mewn i'r Arch a Nhw'

 

Edrychwn ymlaen i gyd weithio gyda chi yn ystod y flwyddyn. Diolch

 

 We are a very busy and happy class that learn through structured play and first hand experiences. We follow a daily literacy program called Tric a Chlic which has been very successful since we started it.The staff working within the Nursery are Mrs Jones Cole, teacher, Mrs Thomas, teacher assisstant and Miss Griffiths 1:1 teacher assisstant. The children will have P.E sessions on a Monday - we ask if the children could come in suitable and comfortable clothing on Mondays - no jewellery allowed. Snack money is £1.50 per week.

We follow termly themes.

Our theme for the Autumn term is

'Somewhere over the Rainbow'

Our theme for the Spring Term is

'Into the Ark'

 

We look forward to working alongside you during the year. Diolch. 

 

 

Ardal Chwarae Rol - Role Play Area

Thema Tymor y Gwanwyn - Spring Term Theme

Trefniadau Theatr a Parti Nadolig - Sherman Theatre Arrangements and Christmas Party

Hydref - Autumn - Gweithgaredd Ysgol / Cartref - Home / School Task

Llythyr Gweithgaredd Cartref Kandinsky Home School Task

Thema Tymor yr Hydref - Autumn Term Theme

 

 

 

 

 

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top