Menu
Home Page

Meithrin

 

 

Croeso i'r Feithrin

Welcome to the Nursery!

Rydym yn ddosbarth bywiog, byrlymus a hapus ac mae'r plant yn dysgu trwy chwarae strwythredig a phrofiadau ymarferol. Rydym yn dilyn cynllun llythrennedd Tric a Chlic yn ddyddiol sydd yn ymddangos i fod yn gynllun llwyddiannus dros ben. Staff sydd yn gweithio o fewn y Feithrin - Mrs Jones Cole, athrawes.  Cynorthwywyr y dosbarth  yw Mrs Herbert (Llun, Mawrth, Mercher) a Miss Griffiths (Iau a Gwener). Fydd y plant yn gwneud Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener , gofynnwn i'r plant wisgo dillad addas a chyfforddus, a dim gemwaith. Arian byrbryd yw £1.50 yr wythnos.

Dilynwn themau yn dymhorol.

Thema tymor yr Hydref fydd:

'Fy Myd Bach i'

Thema tymor y Gwanwyn yw

’Storiau a Hwiangerddi Traddodiadol’

 

Edrychwn ymlaen i gyd weithio gyda chi yn ystod y flwyddyn. Diolch

 

 We are a very busy and happy class that learn through structured play and first hand experiences. We follow a daily literacy program called Tric a Chlic which has been very successful since we started it.The staff working within the Nursery are Mrs Jones Cole, teacher, our teaching assistants are  Mrs Herbert (Monday, Tuesday, Wednesday) and Miss Griffiths (Thursday, Friday).The children will have P.E sessions on a Friday - we ask if the children could come in suitable and comfortable clothing on Mondays - no jewellery allowed. Snack money is £1.50 per week.

We follow termly themes.

Our theme for the Autumn term is

'My World'

Our theme for the Spring Term is

’Stories and Traditional Rhymes’

 

 

We look forward to working alongside you during the year. Diolch. 

 

 

Cwrdd ar Athrawon - Meet the Teacher

Still image for this video
Cyfle ichi gwrdd ag athrawon yr uned Feithrin a gwylio cyflwyniad o'r mathau o weithgareddau y bydd yn cael ei gyflwyno i'ch plant yn ystod y flwyddyn.Mwynhewch!
A chance for you to meet your teacher and watch a presentation showing the types of activities we will be introducing to your child during the year. Enjoy!

Beth am wrando ar stori yn cael ei darllen gan Mrs Cole cyn mynd i gysgu!

Why not  listen to story before bedtime read by Mrs Cole!

Beni a'i Fysedd Rhyfeddol-Amser Stori Meithrin

Meithrin Gwaelod y Garth-Syrpreis Handa

Amser Stori Meithrin

Croeso i'n Cragen

Amser stori Meithrin

Stori Sgodi

Amser stori Meithrin Gwaelod y Garth

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Caneuon Y Lindys - Caterpillar songs

Gwneud Lindys allan o focs wyau

Creu lindys allan o fwyd

Y Fuwch Goch Gota a'i Geiriau Cynta'

Cân Y Fuwch Goch Gota Song

SuperAb

Supertaten

Bore Da Cadi

Heddwch o'r Diwedd

Bath Mawr Coch

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y rhaglen, Eirian Jones, yn eu cyflwyno. Mwynhewch!

Due to the difficult circumstances and to assist with home teaching, Peniarth will be creating Tric a Chlic video podcasts on a daily basis, presented by the program's author, Eirian Jones. Enjoy!

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=podlediadau+tric+a+chlic

 

Ysgol Cyw -

llwyth o raglenni,apiau a gweithgareddau addysgiadol /  help for parents with educational programmes

 

 

 

http://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

 

 

Cynllun gwaith Ysgol Cyw / Ysgol Cyw Scheme of Work

 

 

Top Marks -

gemau mathemategol a mwy / mathematical games and more

https://www.topmarks.co.uk/

Adnoddau y gallwch archebu arlein - Resources you can buy online

 

https://www.addysg-ffalala-education.com/store/c1/Featured_Products.html

Caru Canu (Love Singing)

https://cyw.cymru/caru-canu/

Disgo Toes - Disco Dough

https://www.youtube.com/watch?v=3K-CQrjI0uY

 

Mae Disgo Toes yn ymarfer ar gyfer cryfhau a datblygu rheolaeth cyhyrau mân. Mae'n ymarfer dyddiol da ar gyfer plant yn y blynyddoedd cynnar.

Dough disco is exercise for the fingers to improve fine muscle control. It is good before long writing tasks as a warm-up but essential every day exercise for Early Years.

Aps Addas - Suitable Apps

Sgiliau i'w datblygu yn y Feithrin - Skills to develop in the Nursery

Datblygu sgiliau gwrando / Develop listening skills

Gweithgareddau i ddatblygu sgiliau ysgrifennu - Activities to develop writing skills

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top