Menu
Home Page

Meithrin

Cwrdd ar Athrawon - Meet the Teacher

Still image for this video
Cyfle ichi gwrdd ag athrawon yr uned Feithrin a gwylio cyflwyniad o'r mathau o weithgareddau y bydd yn cael ei gyflwyno i'ch plant yn ystod y flwyddyn.Mwynhewch!
A chance for you to meet your teacher and watch a presentation showing the types of activities we will be introducing to your child during the year. Enjoy!

Beth am wrando ar stori yn cael ei darllen gan Mrs Cole cyn mynd i gysgu!

Why not  listen to story before bedtime read by Mrs Cole!

Beni a'i Fysedd Rhyfeddol-Amser Stori Meithrin

Meithrin Gwaelod y Garth-Syrpreis Handa

Amser Stori Meithrin

Croeso i'n Cragen

Amser stori Meithrin

Stori Sgodi

Amser stori Meithrin Gwaelod y Garth

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Caneuon Y Lindys - Caterpillar songs

Gwneud Lindys allan o focs wyau

Creu lindys allan o fwyd

Y Fuwch Goch Gota a'i Geiriau Cynta'

Cân Y Fuwch Goch Gota Song

SuperAb

Supertaten

Bore Da Cadi

Heddwch o'r Diwedd

Bath Mawr Coch

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y rhaglen, Eirian Jones, yn eu cyflwyno. Mwynhewch!

Due to the difficult circumstances and to assist with home teaching, Peniarth will be creating Tric a Chlic video podcasts on a daily basis, presented by the program's author, Eirian Jones. Enjoy!

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=podlediadau+tric+a+chlic

 

Ysgol Cyw -

llwyth o raglenni,apiau a gweithgareddau addysgiadol /  help for parents with educational programmes

 

 

 

http://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

 

 

Cynllun gwaith Ysgol Cyw / Ysgol Cyw Scheme of Work

 

 

Top Marks -

gemau mathemategol a mwy / mathematical games and more

https://www.topmarks.co.uk/

Adnoddau y gallwch archebu arlein - Resources you can buy online

 

https://www.addysg-ffalala-education.com/store/c1/Featured_Products.html

Caru Canu (Love Singing)

https://cyw.cymru/caru-canu/

Disgo Toes - Disco Dough

https://www.youtube.com/watch?v=3K-CQrjI0uY

 

Mae Disgo Toes yn ymarfer ar gyfer cryfhau a datblygu rheolaeth cyhyrau mân. Mae'n ymarfer dyddiol da ar gyfer plant yn y blynyddoedd cynnar.

Dough disco is exercise for the fingers to improve fine muscle control. It is good before long writing tasks as a warm-up but essential every day exercise for Early Years.

Aps Addas - Suitable Apps

Sgiliau i'w datblygu yn y Feithrin - Skills to develop in the Nursery

Datblygu sgiliau gwrando / Develop listening skills

Gweithgareddau i ddatblygu sgiliau ysgrifennu - Activities to develop writing skills

Mae ein hastudiaeth achos "Datblygu gweledigaeth a newid diwylliant" nawr ar safle Hwb Cymru. Our case study "Developing a vision and changing culture" is now on the Hwb Cymru site.
Top